قطعِ دور و تسلسل ضربه های روحی- غلبه بر تردیدها – تقویت سیستم حفاظتی

شمار  پناهجویانی که قبل از  آمدن به آلمان یا  در مسیر فرار  و  رساندن خود یا بعد از آنکه به آلمان می رسند، ضربه های روحی مختلفی را تجربه کرده باشند، کم نیست. به همین خاطر  ارائه مشاوره تخصصی به این دسته از افراد ضروری میباشد. بسیاری از  این افراد حتی سریالی از ضربه های روحی متفاوت را  پشتِ سر هم (ضربه های روحی ثانویه) از سر گذرانده اند.

این پروژه در نظر دارد تا از جمله، سیستمی حفاظتی برای پناهجویانی که ضربه روحی تجربه کرده اند را تقویت کند. برای این منظور ضروری است تا دسترسی به مراکز مشاوره روحی- اجتماعی تهسیل شده و نیز باید بتوان دیگر موانعی که اقدام پناهجویان برای ورود به این مسیر  را سخت می کنند را برطرف نمود. علاوه بر این باید بتوان ساختار های درمان موجود را گسترش داده و  آنرا تخصصی تر نمود.

 

اهداف پروژه در سه سطح دنبال می شوند: سیستم پذیرش، سیستم حفاظتی و  سیستم بهداشت و درمان.

انجمن یاری رسانی پزشکی به پناهجویان شهر بوخوم همکاری خود را بطور مشخص در حوزه سیستم پذیرش، از طریق فعالیت سیار برای یافتن مددجویان دنبال می کند:

در سیستم پذیرش- در سطح افراد تازه وارد به آلمان که در  مرحله رسیدگی به درخواست پناهندگی بوده و در حال جا افتادن در آلمان هستند- باید بتوان آنانکه درگیر ناراحتی های روحی- روانی بوده یا ضربه های روحی را تجربه کرده اند، از پیش تشخیص داده و شناسائی کرد  و جهت بهبودی وضع آنان اقدام  نمود. افراد درگیر با این ناراحتی ها باید بتوانند از همان اول بطور مستقیم در مورد امکانات درمان و رسیدگی و مراقبت مطلع شده و آگاه شوند.

از جمله این امکانات این است که چهار  ویدئو ی موسوم به اطلاعات مشارکتی در اختیار آنان قرار داده شود که به موضوعات زیر اختصاص دارد:

  1. روان-) درمانی چیست؟.)”
  2. “در مورد ارائه فرم در خواست روان درمانی- چه چیز ی لازم است که بدانم”
  3. “حقوق من … تو … و ما…؟ – حقوق ما و چهارچوب هائی که در آن پناهجویان در آلمان بتوانند در آن در  بیان درد و مشکلاتی که تجربه کرده اند، احساس حفاظت و  امنیت داشته باشند” و
  4. “من چند تا سوال دارم- کمک های مخصوص برای کودکان و نوجوانان پناهجوئی که بدون سرپرست هستند.”

 

اطلاعات بیشتر در مورد پروژه و چهار چوب های آن:

http://www.baff-zentren.org/aktivitaeten-und-projekte/traumatisierungsketten-durchbrechen-handlungsunsicherheiten-ueberwinden-schutzsysteme-staerken/